Политика по качество

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА ПАТРИЦИЯ ООД

Ние, ПАТРИЦИЯ ООД, зачитаме факта, че качеството е един от най-важните въпроси в управлението на всяка организация. В нашите дейности ние се придържаме към концепция, насочена към непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите продукти/услуги.

Стремежът ни е осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена при удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към вноса, търговията  и дистрибуцията на медицинска и стоматологична апаратура и консумативи, а също и фармацевтични продукти, и извършваното от нас обучение и квалификация за работа с тях.

Ръководството на ПАТРИЦИЯ ООД се стреми към оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие, прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от външни доставчици на фирмата.

ПАТРИЦИЯ ООД се счита за една изцяло насочена към клиента фирма, която постоянно се стреми да достига неговите очаквания.

ПАТРИЦИЯ ООД счита своите служители като основен и най-важен ресурс и се стреми към създаването на една творческа и мотивираща за работа среда. Ние вярваме в активната комуникация между всички нива на фирмата.

ПАТРИЦИЯ ООД иска да прилага най-високите стандарти за осигуряване на качеството спрямо всички свои дейности и да окуражава и поддържа развитието на своя персонал.

Тези свои цели ПАТРИЦИЯ ООД постига чрез:

  • разработване, внедряване и поддържане на формална и документирана система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015;
  • подходящо подбран и високо квалифициран персонал, убеден в необходимостта от внедряване и непрекъснато развиване на системата за управление на качеството.
  • установяване и отстраняване на грешки и източници на такива в процеса на работата ни, за да бъдат избягвани и неповтаряни в бъдеще.

Качеството на работа е всеобщо задължение в ПАТРИЦИЯ ООД, с което се определя и отговорността на всеки един от служителите. Висшето ръководство на организацията напълно осъзнава задължението и отговорността си да развива и поддържа система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015.

Настоящата Политика по качеството се свежда до знанието на целия персонал на дружеството. Висшето ръководство, в лицето на управителя на ПАТРИЦИЯ ООД, дава своя личен принос при осъществяването на политиката по качеството.

 

Дата: 15.01.2018 год.       Управител